Källarens placering
Först gäller det att utse en lämplig plats. Tacksammast är det om man har en kuperad tomt eller trädgård där källaren kan smälta in i miljön. Om möjligt bör dörren vändas mot norr för att minska solvärmestrålningen. Det är också viktigt att jordkällaren placeras så att den blir åtkomlig även på vintern, med tanke på snö mm. Beroende på marktyp och marklutning kan man behöva dränera. En sandig och lätt jord är genomsläpplig och vanligtvis har man inga problem med dräneringen på sådana marktyper. Har jorden inslag av lera eller att naturlig avrinning på annat sätt saknas kommer dränering att vara nödvändig. Tänk på att dräneringen även ska klara smältvatten på våren. Dräneringsslangen leds så den lutar från källaren. Om så behövs kan man komplettera med en liten automatisk elektrisk länspump under jordkällarens golv (12 eller 24 V).


Så här fin blev en omöjlig trädgårdsslänt hos en av våra kunder!
Bakom den vackra entrén finns en jordkällare av modell S.
Val av modell
Beroende på markens utseende kan man välja bland våra två modeller.

Modell S – Om man har en slänt eller sluttning alternativt om man inte har möjlighet att gräva ner källaren i backen.
Modell S har en rak frontvägg och man får en naturlig ingång i marknivå. Modell S tar totalt sett mindre plats då den är en meter kortare. Invändigt är dock modellerna lika stora.
Modell T – Om man har en relativt plan mark och inte vill få så stor kulle på tomten.
Modell T har en lutande ingångsdörr och inbyggda trappsteg i svalen. Modell T kan vara att föredra om man har möjlighet att gräva ner den under marknivån eftersom källaren får en mer diskret placering i trädgården. Modell T går naturligtvis även att anlägga i en befintlig sluttning.
Anvisningar för nedgrävning och återfyllning
Källaren skall stå på en bädd av grus och sand som är ca 20 – 30 cm djup med ilagda dräneringsslangar och lämpligen också ett rör för en ev. elkabel. Bädden bör också markisoleras framför och under frontdörrarna (se skisser). Vid återfyllningen används sand närmast stommen. Fyll på efter långsidorna några dm åt gången och därefter mot bakre väggen så att trycket fördelas likformigt. Första lagret av återfyllningen bör göras för hand. Inuti ovansidans jordlager bör man lägga en markisolering, ca 5 cm i södra Sverige och 7 cm i norra. Tänk på att källaren får samma temperatur som den omgivande jordens. En väl isolerad källare får därmed en jämnare temperatur och håller sig varmare på vintern och svalare på sommaren. Ventilationsröret ställs på plats och tätas med silikon vid anslutningen nertill. Sedan kan stommen täckas med sand och jord upp till 40 - 70 cm, beroende på var i landet man bor. Använd maskiner med försiktighet vid återfyllningen. Större stenar får inte ingå i fyllnadsmaterialet närmast skalet.

Över ingången kan man med fördel bygga ett litet tak, i synnerhet om man bor på en plats med god tillgång på snö.
Teknisk beskrivning
Klicka på bilderna för ett större format.

 
Övrigt
Källarens träinredning kan naturligtvis även i efterhand modifieras efter var och ens speciella önskemål. Bakre delen kan kompletteras med en dörr och hyllor så att man får ett fruktskåp (tillbehör). Potatisbingar kan man då göra längst ner efter en eller båda långsidorna istället för längst bak. Synliga träytor behandlas lämpligen med träolja eller målas. Då kommer inredningen att hålla länge. En golvtrall av tryckimpregnerat virke finns också att få som extra tillbehör vid leveransen.

Ventilationsröret bör sticka upp ca 1 m ovanför källarens tak och göras ”mussäkert” Skulle det bildas kondens invändigt är ventilationen för dålig. Ventilerna i dörrarna och den invändiga takventilen måste då öppnas ytterligare. Kontrollera regelbundet att inte dörrventilen snöat igen.

Källaren bör rengöras varje år.

Ett bra förslag är att dra elström till källaren. Även om den har en ljus insida så är det trevligt och praktiskt med belysning. En lampa kan lämpligen placeras på var sin sida av innerväggen ovanför dörren. Bor man i en kall del av landet kan det vara en extra trygghet att installera en elektrisk frostvakt. Anlita alltid behörig installatör till starkströmsinstallationen.
Lycka till!